برچسب: بیمه سبز

الکترونیکی شدن بایگانی پرونده های صدور و پرداخت خسارت مالی وبدنه بیمه های خودرو

در راستای مسئولیت اجتماعی بیمه دی در زمینه حفاظت از محیط زیست، کمیته توسعه و بهبود خودرو با ارسال بخشنامه ای به تمام واحدهای صدور، اقدام به حذف کاغذ و الکترونیکی کردن بایگانی پرونده های صدور بیمه نامه شخص ثالث و پرداخت خسارت مالی و بدنه نمود. به گزارش روابط […]