از کارافتادگی بیمه عمر شامل چه مواردی می شود؟!

آیا می دانید از کارافتادگی بیمه عمر شامل چه مواردی می شود؟!

از کارافتادگی در بیمه های عمر تعریف خاصی دارد و ازکارافتادگی کلی و دایمی عبارتست از:

ناتوانی کامل بیمه شده در انجام هرگونه شغل یا فعالیت در اثر بیماری و یا حادثه از قبیل:
🔹️فقدان دید از دو چشم
🔹️قطع یا ازکارافتادگی کامل و دایمی دو بازو
🔹️قطع یاازکارافتادگی کامل ودایمی دو دست
🔹️قطع یا ازکارافتادگی کامل ودایمی ساق پا یا دو پا
🔹️فقدان یک بازو یا یک دست و یک ساق پا
🔹️و یا امراض دماغی غیر قابل علاج که باعث اختلال کلی مشاعر شوند.

این پوشش حداکثر تا سن ۶۰ سالگی قابل جبران می باشد و ناتوانی بیمه شده حداقل باید ۶ماه بلاانقطاع ادامه یابد و مراتب از طرف پزشک معتمد شرکت بیمه تایید شود.