عدم نیاز به خرید الحاقیه افزایش دیه بیمه ثالث درسال۹۷

بیمه گذاران گرامی به اطلاع میرساند تمامی بیمه نامه هایی که در سال ۹۶ صادر شده اند درصورتی که مبلغ پوشش جانی بیمه نامه ۲/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال و پوشش مالی ۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال دربیمه نامه قید شده است به هیچ عنوان نیاز به افزایش پوشش جانی توسط الحاقیه نمی باشد و فقط درصورت تمایل به افزایش پوشش مالی میتوان از طریق نمایندگی مربوطه اقدام نمود.

همچنین قابل ذکر است بیمه نامه هایی که درسال ۹۷ صادرمیشوند بدون استثنا حداقل پوشش جانی آنها ۳۰۸ میلیون تومان و حداقل پوشش مالی آنها ۷/۷۰۰/۰۰۰ تومان می بایست باشد که این بیمه نامه ها هم دیگر نیاز به الحاقیه درسال آینده نخواهند داشت مگر برای افزایش تعهدات مالی آنها.