صدور بیمه نامه های مسافرتی در نمایندگی حمیدرضا سبحانی ۵۶۵۵

بیمه مسافرتی دی طرف قرارداد با شرکت امداد رسان ایران SOS جزو معتبرترین بیمه های مسافرتی حال حاضر درکشور بوده و این نمایندگی توانسته است جزو پرفروشترین واحدهای صدور این بیمه نامه در کل کشور درشرکت بیمه دی بوده و با تجربه زیاد درامر صدور بیمه های مسافرتی رضایتمندی ۱۰۰ درصد مسافرین و بیمه گذاران خود را جلب نماید.

قابل ذکر است دریافت این بیمه نامه و خرید آن میتواند بصورت غیر حضوری انجام شده و بیمه نامه بصورت فیزیکی و یا ایمیلی به درخواست مشتری برای ایشان ارسال خواهد شد.