بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

بیمه مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

با توجه به ضرورت تامین حرفه‌ای پرستاران، ‌بهیاران، تکنسین‌های بیهوشی و اتاق عمل، تکنسین‌های رادیولوژی، سی‌تی‌اسکن وM.R.I و نیز کارشناسان و تکنسین‌های آزمایشگاه، نوارنگاری وC.S.R ، این بیمه‌نامه به منظور جبران خسارات ناشی از مسئولیت پیرا پزشکان صادر می‌شود.
تبصره: شرح وظایف پیراپزشکان به تفکیک هر رشته که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تعیین گردیده جزء لاینفک بیمه نامه می باشد.

 

گروه ۱
ماماها ( شاغل در بیمارستان) ، دندانپزشکان تجربی و بهداشت کاران دهان و دندان
گروه ۲
کارشناسان ارشد بیهوشی و تکنسین های بیهوشی ، کارشناسان فیزیوتراپی ، پرستاران و بهیاران شاغل در کلیه بخشهایCCU, ICU دیالیز و اورژانس ، سوپروایزر بالینی
گروه ۳
پرستاران و بهیاران سایر بخش ها ، تکنسین های اتاق عمل ، پرستاران و بهیاران اتاق عمل ، سوپر وایزر آموزشی
گروه ۴
تکنسین های رادیولوژی ، سی تی اسکن و MRIو کارشناسان و تکنسین های آزمایشگاه ، داروخانه وتکنسین های نوارنگاری و CSR و کمک بهیاران