انواع بیمه های عمر

  بیمه جامع عمر و سرمایه گذاری

طرح جامع عمر‌و‌سرمایه‌گذاری نوعی از بیمه نامه های عمر و سرمایه گذاری بوده که علاوه بر ارائه پوشش اصلی خطر فوت و برخی پوششهای اضافی، در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه، اندوخته ای را نصیب بیمه گذار و یا بیمه شده می نماید.
پوشش فوت: سرمایه فوت بسته به میزان حق بیمه پرداختی در سال و سن بیمه شده تعیین می گردد که قابلیت افزایش را در سالهای آینده خواهد داشت و تنها در صورت فوت بیمه‌شده در مدت بیمه نامه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.
بیمه گرمتعهداست درصورت رعایت تعهدات توسط بیمه گذار و فوت بیمه شده در هر سال بیمه ای، مبلغ سرمایه فوت مربوط به سال بیمه ای منطبق با تاریخ فوت و همچنین اندوخته بیمه نامه بصورت روز شمار تا زمان فوت را به ذینفعان پرداخت نماید. همچنین بیمه گذار می تواند به منظور مقابله با اثرات تورم درخواست افزایش سرمایه فوت به میزان ۵، ۱۰، ۱۵ و یا ۲۰ درصد در هر سال را داشته باشد. سرمایه این پوشش از یک تا ۲۵ برابر  حق بیمه سال اول و تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد. به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران، حداکثر سرمایه فوت قابل ارائه برای  بیمه شده گان کمتر از ۱۶ سال حداکثر ۱۵ برابر حق بیمه سال اول و با لحاظ سقف تعیین شده در رده های سنی مختلف می باشد.
• پوشش حیات: سرمایه قابل پرداخت در صورت حیات بیمه شده در پایان مدت بیمه نامه با جمع‌آوری و انباشتن بخشی از وجوه پرداختی بیمه‌گذار در یک اندوخته سرمایه‌گذاری، تامین می‌شود که این اندوخته می تواند با هدف تامین دوره بازنشستگی یا سایر مقاصد مالی فرد در آینده، تشکیل گردد.
در بیمه عمروسرمایه‌گذاری، بیمه شده بر پایه نیازهای خود و خانواده سرمایه‌ای را به عنوان سرمایه فوت انتخاب می‌کند و به تناسب سرمایه انتخابی و همچنین با توجه به تمایل و توان مالی خود، مبالغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را (اعم از ماهانه، دو ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالانه و یا یکجا) برمی‌گزیند. حق بیمه‌های پرداختی پس از کسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت، هزینه  های بیمه نامه، مالیات بر ارزش افزوده و پوششهای اضافی، به اندوخته سرمایه‌گذاری افزوده می‌شود. این اندوخته، طی سالهای بعد با افزوده شدن حق بیمه‌ها و اختصاص سود به آنها، افزایش یافته و با تشکیل یک سرمایه حیات، پس‌اندازی مطمئن برای رفع نیازهای احتمالی و برنامه‌های آینده بیمه شده خواهد بود. نرخ سود تضمینی در بیمه های عمر انفرادی طبق آیین نامه بیمه مرکزی در ۲ سال اول بیمه نامه ۱۶ درصد و در ۲ سال دوم معادل ۱۳ درصد و از سال ۵ به بعد معادل ۱۰% می باشد.

پوشش های اضافه

در این بیمه نامه علاوه بر پوشش خطر فوت و همچنین اندوخته تشکیل شده در صورت حیات بیمه شده در انتهای بیمه نامه به منظور تامین دوران بازنشستگی و یا سایر مقاصد، برخی پوششهای اضافی نیز پیش‌بینی شده که هر یک از آنها با لحاظ حق بیمه مربوطه، تعهدات خاصی را برای بیمه‌گر به دنبال دارد و در صورت وقوع خطر تحت پوشش بیمه، از بیمه‌شده حمایت می‌کند.

 •   پوشش فوت ناشی از حادثه

در صورت انتخاب این پوشش و فوت ناشی از حادثه بیمه شده، سرمایه فوت ناشی از حادثه علاوه بر سرمایه فوت به هر علت و اندوخته تشکیل شده تا زمان فوت به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد. سرمایه فوت ناشی از حادثه ضریبی از سرمایه فوت به هر علت بوده و بیمه گذار می تواند به دلخواه سرمایه این پوشش را از یک تا سه برابر سرمایه فوت به هر علت انتخاب نماید. این پوشش برای بیمه شدگان ۴ سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

 •  پوشش نقص عضو دائم ناشی ازحادثه

دراین پوشش بیمه گرمتعهداست در صورت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از حادثه بیمه شده طی مدت بیمه نامه حسب درصد ازکارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است سرمایه نقص عضو برابر ۱۰۰ درصد سرمایه فوت حادثی تعیین    می گردد. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و مشروط بر خرید پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان ۴ سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

 •  هزینه  های پزشکی ناشی از حادثه

در این پوشش بیمه گر متعهد است هزینه های پزشکی ناشی از بروز حادثه برای بیمه شده را معادل ۱۰ درصد سرمایه فوت حادثی تا سقف ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پرداخت نماید. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و مشروط بر خرید پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان ۴ سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

 •   پوشش بیماری های خاص

شرکت بیمه دی مکلف است در صورت ابتلا بیمه شده به هریک از بیماری های خاص به شرح ذیل به شرط احراز و تائید آن توسط پزشک معتمد بیمه گر، هزینه های درمانی بیماری های تحت پوشش را حداکثر معادل ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت در سال وقوع خسارت تا سقف ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به بیمه شده یا بیمه گذار پرداخت نماید. در حال حاضر این پوشش برای بیمه شدگان ۴ تا ۶۰ سال قابل ارائه می باشد.
بیماری های تحت پوشش عبارتند از:
•    انواع سرطان
•    سکته قلبی
•    سکته مغزی
•    عمل جراحی قلب باز
•    پیوند اعضای اصلی بدن

 •      پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه بر اثر ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده (ناشی از حادثه یا بیماری) / بیمه گذار (ناشی از حادثه)

در صورت ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده (ناشی از حادثه یا بیماری)، بیمه گذار (ناشی از حادثه)، پس از حذف پوشش های اضافی بیمه نامه از ابتدای سال بیمه ای جدید، بیمه گذار از پرداخت حق بیمه سنوات آتی معاف خواهد شد. شرایط سنی جهت ارائه این پوشش از سن ۱۸ الی ۶۰ سال می باشد. همچنین لازم به توضیح است چنانچه  حق بیمه پرداختی بیمه نامه بصورت افزایشی انتخاب شده باشد، افزایش های مربوطه نیز مشمول این معافیت خواهد بود. در صورت بروز ازکارافتادگی کامل و دائم بیمه شده(حادثه یا بیماری) و یا بیمه گذار (حادثی) در مدت قرارداد، شرکت بیمه دی متعهد به پرداخت حق بیمه بوده و سرمایه  گذاری بیمه نامه طبق روال قبل ادامه خواهد داشت. در زمان پرداخت حق بیمه از جانب شرکت بیمه (دوره معافیت)، در صورت تمایل بیمه گذار با پرداخت حق بیمه پوششهای اضافی ارائه آنها ممکن خواهد بود.
ویژگی های طرح جامع عمر و سرمایه گذاری
•     واریزمتفرقه: به منظور تقویت اندوخته سرمایه گذاری، بیمه گذار در هر زمانی (چه در زمان تکمیل فرم پیشنهاد و چه در طی مدت بیمه نامه) می تواند وجهی را تحت عنوان اندوخته اولیه یا واریز متفرقه به حساب اندوخته بیمه نامه واریز نماید.
•   سن بیمه شده در زمان صدور: از بدو تولد تا سن ۶۵ سالگی
•    مدت بیمه نامه: ۵ الی ۳۰ سال
•     روش پرداخت حق بیمه: یکجا، سالیانه، شش ماهه، سه ماهه، دوماهه، ماهانه.
•     حق بیمه: حداقل حق بیمه یکجا: ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال،
•     حداقل حق بیمه سالانه: ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
•     ضریب افزایش سالانه حق بیمه: ۰، ۵%، ۱۰%، ۱۵%، ۲۰ % (به انتخاب بیمه گذار)
•     ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت: ۰، ۵%، ۱۰%، ۱۵%، ۲۰% (به انتخاب بیمه گذار)
•    حداکثر سن ارائه پوشش فوت و حادثه : ۷۰ سالگی
•    تعهدات بیمه گر در خصوص پوششهای اضافه حادثی معادل ضریبی از پوشش فوت حادثی می باشد.
•    پرداخت اندوخته انتهای دوره بصورت مستمری (مادام یا مدت معین)
•    معافیت سرمایه بیمه عمروسرمایه گذاری از مالیات بر درآمد، طبق ماده ۱۳۶ قانون مالیات های مستقیم
•    بخشودگی مالیاتی حق بیمه های عمروسرمایه گذاری، طبق ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم
•    معافیت سرمایه بیمه عمروسرمایه گذاری از مالیات بر ارث مطابق مواد ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۳ و ۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵

مشارکت در منافع

در بیمه‌نامه‌های عمر وسرمایه‌گذاری، بیمه‌گذار علاوه بر سود علی‌الحساب تضمینی، در ۸۵% منافع حاصل از سرمایه  گذاری بیمه‌گر بر روی ذخیره بیمه‌نامه‌ مشارکت دارد و این مشارکت بصورت افزایش اندوخته سرمایه‌گذاری به استفاده‌کننده از بیمه‌نامه پرداخت می‌گردد. منظور بیمه‌گران از قراردادهای با مشارکت، آن است که در پایان مدت بیمه، علاوه بر سرمایه و اندوخته اولیه، مبلغی اضافه به بیمه‌گذار پرداخت شود تا از این راه تا حد ممکن آثار تورم خنثی شده و مزایای بیمه‌های‌ عمر جالبتر و افزون‌تر باشد. عمل مشارکت در منافع موجب می‌گردد که قسمت بزرگی از سود قراردادها به دارندگان آن برگشت داده شود که این ابزاری برای تعدیل و تصحیح نرخ سود می باشد. سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه نامه های‌ عمروسرمایه‌گذاری با توجه به عواملی نظیر طول دوره مشارکت بیمه‌گذار در پرداخت حق بیمه طی سال مالی و همچنین زمان پرداخت حق بیمه (قبل یا بعد از سررسید اقساط)، توزیع می‌شود. مشارکت در منافع، سودی علاوه بر نرخ بهره (سود) فنی است که در محاسبات لحاظ می‌گردد و در محاسبه و پرداخت سرمایه به صورت تضمینی، به بیمه گذار منعکس می‌شود.

مزایای اصلی بیمه های عمر و سرمایه گذاری
•     تامین هزینه های فوت
به طور کلی با فوت سرپرست خانواده، تعهدات تازه ای برای بازماندگان، اعم از هزینه تدفین و مراسم خاکسپاری، هزینه های درمانی و بیمارستانی بیماری احتمالی متوفی، پرداخت قروض، صورتحساب های جاری، مالیات های سنگین بر دارایی و غیره از مواردی است که می توان با تهیه بیمه عمر و پوشش فوت، آنها را تامین کرد.
•    تامین مستمری برای بازماندگان پس از فوت
با فوت سرپرست خانوار، بازماندگان نیازمند یک مقرری ماهانه یا مستمر هستند تا هزینه های جاری و روزانه خود را تامین کنند. به خصوص وجود فرزندان کمتر از ۱۸ سال، عدم اشتغال همسر بیوه، وجود افراد پیر یا معلول و نیازمند نگهداری و تعداد فرزندان دختر از عواملی هستند که نیاز به وجود مستمری را بعد از فوت فرد در خانواده، تشدید می کنند. به عنوان مثال، برقراری یک مستمری هرچند ناچیز، برای همسری که مجبور به ادامه زندگی در منزل فرزندان است، اثر بسیار مثبتی در زندگی و شرایط حیات وی خواهد داشت.
•    تامین اقساط وام ها و دیون
اغلب افراد در طول حیات خود، وام هایی را از موسسات و بانک ها به خصوص برای خرید یا تامین مسکن، دریافت می کنند که تا پرداخت کامل اقساط در رهن بانک خواهد بود و با فوت فرد، بقیه اقساط را بازماندگان باید بپردازند که در صورت عدم تحقق آن، ممکن است آن دارایی یا خانه مصادره شود که با وجود بیمه های عمر این تهدید جدی مرتفع خواهد شد.
•    تامین هزینه تحصیلات
سرمایه دیگری که با فوت سرپرست خانوار ممکن است مورد نیاز باشد، تامین هزینه تحصیل فرزندان به خصوص در دوره های عالی است و بیمه عمر می تواند سرمایه-هایی را در دوره های معین در اختیار فرزندان قرار دهد.
•    تامین سرمایه برای مقاصد خاص
اشخاصی که قصد دارند پس از فوت وجوهی از ماترک خود را برای امور خیریه مانند تاسیس درمانگاه، مدرسه، مسجد و یا رفع نیاز مستمندان اختصاص دهند، می توانند با استفاده از بیمه عمر این کار را به انجام برسانند و بیمه گر پس از فوت وی، سرمایه مقرر را کجا یا به دفعات در اختیار موسسه یا اشخاص تعیین شده قرار می دهد.
•    تامین برخی نارسایی مالی در کسب و کار ناشی از فوت مدیر / سرپرست / متخصص
بیمه های عمر با تامین سرمایه می توانند برخی از زیان های پیش بینی نشده یک موسسه را در صورت فوت مدیر یا برخی متخصصین کلیدی آن مرتفع سازد. همچنین بیمه عمر کاربرد وسیعی در رفع مشکلات یک شریک ناشی از فوت شریک دیگر و پرداخت سهم او به وراث دارد.
•    تامین مستمری بازنشستگی
در صورتی که شخص تا سن بازنشستگی زنده باشد، نیازمند درآمدی ترجیحاً به صورت مستمری می باشد تا بتواند نیازهای مالی خود مانند هزینه رو به افزایش درمان بیماری ها را در دوران کهولت سن مرتفع سازد. علاوه بر آن در کشورمان به دلیل وجود برخی مولفه های فرهنگی در خانواده ها، پس از تحصیل و ازدواج فرزندان و تشکیل خانواده و مراودات جدید، هزینه های افراد مسن و بازنشسته نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش نیز روبرو می شود. در چنین شرایطی فرد بازنشسته و خانواده اش نیازمند حمایت مالی بیشتری هستند.
•    تامین آتیه فرزندان
در بسیاری موارد، والدین ممکن است بخواهند برای آتیه فرزندان خود برنامه ریزی کنند. معمولاً پدر و مادری که خود در سن ۳۰ الی ۴۰ سال قرار دارند و فرزندانشان در سنین ۵ الی ۱۰ سال هستند، در ۱۵ الی ۲۰ سال آینده به یکباره با هزینه هایی روبرو خواهند شد که تقریبا با دوره بازنشستگی خودشان همزمان است. در آن زمان پسر خانواده نیازمند تامین هزینه های تحصیلات دانشگاهی، سرمایه ای برای شروع کسب و کار، مبلغ قابل توجهی برای ازدواج و شروع زندگی زناشویی و حتی تامین هزینه های اولیه زندگی مشترک و مهریه خواهد بود و از سوی دیگر دختر خانواده نیز علاوه بر هزینه تحصیل، هزینه زیادی را برای تامین جهیزیه نیازمند است. تمامی این هزینه ها که به عنوان آتیه فرزندان به عهده خانواده هستند، با خرید بیمه های عمر پس اندازی)بیمه نامه های با پوشش حیات) به صورت تدریجی، قابل پرداخت است.
•    پس انداز با قاعده و سرمایه گذاری منظم مبالغ اندک
معمولا اغلب خانوارها به خصوص طبقات متوسط و متوسط به پایین، پس اندازهای ماهانه ای دارند که به خودی خود نمی توان از آنها برای خرید یک دارایی با هزینه های هنگفت مانند مسکن، اتومبیل یا زمین استفاده کرد. به علاوه بسیاری از موسسات مالی و بانک ها نیز برنامه ای برای جذب این مبالغ اندک به صورت بلند مدت ندارند. از سوی دیگر جمع آوری این وجوه توسط خود شخص نیز، مستمر نیست و چه بسا دستخوش وسوسه های گوناگون قرار گرفته و خرج می شود. به همین دلیل بسیاری از افراد، پس انداز اجباری و مطمئن را به پس انداز آزاد و نامرتب ترجیح می دهند و بیمه های عمر یکی از بهترین روش هایی است که این وجوه را به شکل کارا و با استفاده از سود مرکب برای فرد، پس انداز و سرمایه گذاری می کند.
•    کارایی در سبد هزینه های خانوار
معمولا موسسات بیمه برای جمع آوری حق بیمه در سررسیدهای معین، مشتریان و بیمه گذاران را مطلع می کنند و این امر موجب می شود بیمه گذاران این وجوه را از درآمد خود کنار بگذارند. وجوهی که در غیر این صورت احتمالاً صرف خرید کالاهای غیر ضروری یا صرفاً مصرفی می شود.

نحوه پرداخت سرمایه
به طور کلی، پرداخت سرمایه به انقضای بیمه نامه بستگی دارد که در بیمه نامه طرح جامع عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی به دو صورت زیر صورت میگیرد:
۱)    فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه.
۲)    حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه.
در هر دو صورت، اندوخته ناشی از حق بیمه پرداختی بیمه در انقضای بیمه نامه، (تاریخ فوت یا پایان مدت بیمه نامه) به یکی از حالات زیر قابل پرداخت است:
یکجا:
در این حالت تمام سرمایه بیمه به صورت یکجا به استفاده کنندگان بیمه نامه (فوت یا حیات) پرداخت می شود تا بتوانند مشکلات و نارسایی های مالی خود را که به صورت ناگهانی ایجاد شده است، برطرف نمایند.
مستمری: در این حالت پرداخت سرمایه بیمه در انتهای مدت بیمه نامه، به صورت مستمری و در قالب یکی از حالت های ذیل صورت خواهد گرفت. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حال تهیه دستورالعمل نهایی چگونگی ارائه این طرح می باشد.

پرداخت مستمری تضمینی با مدت معین:
در این روش مستمری پرداختی به بیمه شده از محل اندوخته تشکیل شده تامین مالی خواهد شد. دوران پرداخت مستمری تضمینی با مدت معین به انتخاب بیمه گذار بوده و در صورت فوت مستمری بگیر، مانده مستمری به صورت یکجا یا ادامه روند مستمری تا پایان دوره تعیین شده به ذینفع / ذینفعان پرداخت می گردد.
پرداخت مستمری مادام العمر (به شرط حیات):
در این روش نیز مستمری پرداختی به بیمه شده از محل اندوخته تشکیل شده تامین مالی خواهد شد. همانطور که از نام این طرح مشخص است دوران پرداخت مستمری تا زمان حیات مستمری بگیر بوده و با فوت وی مستمری قطع خواهد شد. این طرح برای مستمری بگیرانی که هیچگونه ورثه ای ندارند توصیه می شود.
پرداخت مستمری مادام العمر با دوره تضمین:
یکی از نگرانی های افرادی که مستمری مادام العمر (روش قبلی) را انتخاب می نمایند فوت زود هنگام است. به منظور رفع این دغدغه، بیمه گر دوره ای را به عنوان دوره تضمین در پرداخت مستمری لحاظ می نماید. مدت این دوره تضمین به دلخواه مستمری بگیر می باشد. چنانچه در این روش مستمری بگیر قبل از دوره تضمین فوت نماید بیمه گر متعهد به پرداخت مستمری تا پایان دوره تضمین می باشد اما در صورت فوت مستمری بگیر بعد از دوره تضمین، مستمری پرداخت قطع خواهد شد.
پرداخت مستمری به شرط حیات با مدت معین:
در این روش مدتی به عنوان دوره پرداخت مستمری از جانب مستمری بگیر تعیین می شود. با فوت مستمری بگیر در طی این دوره یا رسیدن به انتهای دوره، پرداخت مستمری قطع خواهد شد.
پرداخت مستمری به شرط حیات با مدت معین و دوره تضمین:
این روش ترکیبی از دو روش بالا می باشد. مستمری بگیر دوره ای را به عنوان دوره دریافت مستمری به شرط حیات و دوره ای را به عنوان دوره تضمین پرداخت مستمری انتخاب می کند. الزاما دوره تضمین کوچکتر از دوره معین دریافت مستمری خواهد بود. چنانچه مستمری بگیر در دوره تضمین فوت نماید، بیمه گر متعهد به پرداخت مستمری تا پایان دوره تضمین می باشد. درصورت حیات مستمری بگیر در انتهای دوره تضمین، با فوت وی یا رسیدن به انتهای قرارداد (انتهای دوره معین) پرداخت مستمری قطع خواهد شد.

برای مشاهده چندین نمونه از جدولهای بیمه عمر جامع و میزان دریافتی سرمایه کلیک نمایید

بیمه عمر و سرمایه گذاری طرح خانواده

طرح خانواده نوعی از بیمه نامه عمر و سرمایه‌گذاری است که در آن مجموعه افرادی که دارای رابطه نسبی یا سببی بوده (عمدتاً اعضای یک خانواده) تحت پوشش بیمه‌ای قرار می گیرند. در این طرح بیمه گذار، یک نفر را به عنوان بیمه شده اصلی و مابقی را تحت عنوان بیمه شده گان تبعی مشخص کرده و هر یک از بیمه شده گان میتوانند علاوه بر پوشش اصلی سرمایه فوت، با پرداخت حق بیمه مجزا، از سایر پوشش های اضافی بیمه نامه بهره مند گردند. حق بیمه هر بیمه شده بر اساس سن و سرمایه و وضعیت سلامت وی تعیین گردیده و پس از کسر حق بیمه پوشش‌های بیمه‌ای (پوشش های اصلی و اضافی) بیمه شده اصلی و بیمه شده گان تبعی و هزینه های بیمه نامه، از حق بیمه اولیه، مابقی به عنوان اندوخته بیمه نامه لحاظ میگردد.
•    پوشش فوت: سرمایه فوت بسته به میزان حق بیمه پرداختی در سال و سن بیمه شدگان هر یک به صورت مجزا تعیین می گردد که قابلیت افزایش را در سال های آینده خواهد داشت و تنها در صورت فوت هر یک از بیمه‌شده گان در مدت بیمه نامه به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می‌شود.
بیمه گرمتعهداست درصورت رعایت تعهدات توسط بیمه گذار و فوت هر یک از بیمه شدگان در هر سال بیمه ای، مبلغ سرمایه فوت مربوط به سال بیمه ای منطبق با تاریخ فوت و همچنین در صورت فوت بیمه شده اصلی، سرمایه فوت بعلاوه اندوخته بیمه  نامه بصورت روز شمار تا زمان فوت را به ذینفعان پرداخت نماید. همچنین بیمه گذار می تواند به منظور مقابله با اثرات تورم درخواست افزایش سرمایه فوت به میزان ۵، ۱۰، ۱۵ و یا ۲۰ درصد در هر سال برای هر یک از بیمه شدگان را داشته باشد. سرمایه این پوشش برای هر یک از اعضای بیمه نامه از یک تا ۲۵ برابر حق بیمه سال اول و تا سقف ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال میباشد. به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران، حداکثر سرمایه فوت قابل ارائه برای بیمه شده گان کمتر از ۱۶ سال حداکثر ۱۵ برابر حق بیمه سال اول و با لحاظ سقف تعیین شده در رده های سنی مختلف می باشد.
•  پوشش حیات: سرمایه قابل پرداخت در صورت حیات بیمه شده اصلی در پایان مدت بیمه نامه با جمع‌آوری و انباشتن بخشی از وجوه پرداختی بیمه‌گذار در یک اندوخته سرمایه‌گذاری، تامین می‌شود که این اندوخته می تواند با هدف تامین دوره بازنشستگی یا سایر مقاصد مالی فرد در آینده، تشکیل گردد.
در طرح خانواده، بیمه گذار با موافقت هر یک از بیمه  شده گان بر پایه نیازهای خود و خانواده سرمایه‌ای را به عنوان سرمایه فوت انتخاب می‌کنند و بیمه گذار به تناسب سرمایه انتخابی و همچنین با توجه به تمایل و توان مالی خود، مبلغ حق بیمه و نحوه پرداخت آن را (اعم از ماهانه، دو ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه، سالانه و یا یکجا) برمی‌گزیند. حق بیمه‌های پرداختی پس از کسر حق بیمه لازم برای پوشش فوت هر یک از بیمه شده گان، هزینه  های بیمه  نامه، مالیات بر ارزش افزوده و پوششهای اضافی، به اندوخته سرمایه‌گذاری افزوده می‌شود. اندوخته بیمه نامه طی سالهای بعد با افزوده شدن حق بیمه‌ها و اختصاص سود به آنها، افزایش یافته و با تشکیل سرمایه حیات، پس‌اندازی مطمئن برای رفع نیازهای احتمالی و برنامه‌های آینده ذینفعان خواهد بود. نرخ سود تضمینی در بیمه های عمر طرح خانواده طبق آیین نامه بیمه مرکزی در ۵ سال اول بیمه نامه ۱۸ درصد و در ۵ سال دوم معادل ۱۵ درصد و از سال ۱۰ به بعد معادل ۱۰% میباشد.
پوشش های اضافه
در این بیمه  نامه علاوه بر پوشش خطر فوت و همچنین اندوخته تشکیل شده در صورت حیات بیمه شده اصلی در انتهای بیمه نامه به منظور تامین دوران بازنشستگی و یا سایر مقاصد، برخی پوششهای اضافی نیز پیش‌بینی شده که هر یک از آنها با لحاظ حق بیمه مربوطه، تعهدات خاصی را برای بیمه‌گر به دنبال دارد و در صورت وقوع خطر تحت پوشش بیمه، از هر یک از بیمه‌شده گان حمایت می‌کند.

 •  پوشش فوت ناشی از حادثه

در صورت انتخاب این پوشش و فوت ناشی از حادثه بیمه شده، سرمایه فوت ناشی از حادثه علاوه بر سرمایه فوت به هر علت به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد. لازم به ذکر است در صورت فوت بیمه شده اصلی علاوه بر موارد فوق، بسته به درخواست بیمه گذار اندوخته تشکیل شده تا زمان فوت نیز می تواند به ذینفعان پرداخت گردد. سرمایه فوت ناشی از حادثه ضریبی از سرمایه فوت به هر علت بوده و بیمه گذار می تواند به دلخواه سرمایه این پوشش را از یک تا سه برابر سرمایه فوت به هر علت جهت هر یک از بیمه شده گان انتخاب نماید. این پوشش برای بیمه  شدگان ۴ سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

 •      پوشش نقص عضو دائم ناشی ازحادثه

دراین پوشش بیمه  گرمتعهداست در صورت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از حادثه بیمه  شده طی مدت بیمه نامه حسب درصد ازکارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است سرمایه نقص عضو برابر ۱۰۰ درصد سرمایه فوت حادثی تعیین می گردد. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و مشروط بر خرید پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان ۴ سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

 • هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

در این پوشش بیمه گر متعهد است هزینه های پزشکی ناشی از بروز حادثه برای هر یک از بیمه شده گان اصلی یا تبعی را معادل ۱۰ درصد سرمایه فوت حادثی تا سقف ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پرداخت نماید. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و مشروط بر خرید پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان ۴ سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

 •      پوشش بیماری های خاص

شرکت بیمه دی مکلف است در صورت ابتلا هر یک از بیمه  شده شدگان به هریک از بیماری های خاص به شرح ذیل به شرط احراز و تائید آن توسط پزشک معتمد بیمه  گر، هزینه های درمانی بیماری های تحت پوشش را حداکثر معادل ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت در سال وقوع خسارت تا سقف ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به بیمه شده یا بیمه گذار پرداخت نماید. در حال حاضر این پوشش برای بیمه شدگان ۴ تا ۶۰ سال قابل ارائه می باشد.

بیماریهای تحت پوشش عبارتند از:

•    انواع سرطان

•    سکته قلبی

•    سکته مغزی

•    عمل جراحی قلب باز

•    پیوند اعضای اصلی بدن

 •      پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت فوت بیمه گذار/بیمه شده اصلی

براساس این پوشش چنانچه بیمه گذار در خلال مدت بیمه نامه فوت نماید، پس از حذف پوشش های اضافی بیمه نامه از ابتدای سال بیمه ای جدید، بیمه گذار از ابتدای سال بیمه-ای جدید از پرداخت حق بیمه معاف بوده و علاوه بر تداوم پوشش های بیمه ای هریک از بیمه شدگان، اندوخته بیمه نامه طبق روال قبل شکل خواهد گرفت. لازم به توضیح است با وقوع خسارت و جاری شدن این پوشش، شرایط مالی بیمه نامه در سال های آتی قابلیت تغییر از کانال الحاقیه را نداشته و صرفاً امکان صدور الحاقیه‌ اصلاحی (شامل تغییر آدرس، شماره تلفن، اصلاح نام و غیره) وجود خواهد داشت. ارائه این پوشش  در بیمه نامه بصورت همزمان برای بیمه گذار و بیمه شده اصلی وجود ندارد و تنها یکی از آن ها درصورت احراز شرایط امکان برخورداری از این پوشش ها را دارد.

ارائه این پوشش برای بیمه گذاران تا سن ۷۰ سالگی (در طول مدت بیمه نامه) ممکن خواهد بود.

 •      پوشش معافیت از پرداخت حق بیمه در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل بیمه گذار/بیمه شده اصلی، ناشی از بیماری یا حادثه

بر اساس این پوشش چنانچه بیمه گذار در خلال مدت بیمه نامه ازکارافتاده دائم و کامل ناشی از حادثه یا بیماری گردد، بیمه شدگان از ابتدای سال بیمه ای جدید از پرداخت حق-بیمه معاف بوده و علاوه بر تداوم پوشش های بیمه ای هریک از بیمه شدگان، اندوخته بیمه نامه طبق روال قبل شکل خواهد گرفت. لازم به توضیح است با جاری شدن این پوشش، شرایط مالی بیمه نامه در سال های آتی قابلیت تغییر از کانال الحاقیه را نداشته و صرفاً امکان صدور الحاقیه‌ اصلاحی (شامل تغییر آدرس، شماره تلفن، اصلاح نام و غیره) وجود خواهد داشت. ارائه این پوشش ها در بیمه نامه بصورت همزمان برای بیمه گذار و بیمه شده اصلی وجود ندارد و تنها یکی از آن ها درصورت احراز شرایط امکان برخورداری از این پوشش ها را دارد. ارائه این پوشش برای بیمه گذاران ۱۸ الی۶۰ سال (در طول مدت بیمه نامه) ممکن خواهد بود.

 •      پوشش دریافت مستمری در صورت ازکارافتادگی دائم و کامل بیمه گذار/بیمه شده اصلی، ناشی از بیماری یا حادثه

بر اساس این پوشش چنانچه بیمه گذار در خلال مدت بیمه نامه ازکارافتاده دائم و کامل ناشی از حادثه یا بیماری گردد، بیمه گذار از ابتدای سال بیمه ای جدید به میزان ۱ تا ۳ (به انتخاب بیمه گذار در زمان صدور بیمه نامه) برابر آخرین حق بیمه پرداختی (سال بیمه ای که در آن دچار ازکارافتادگی شده است) تا سن ۶۰ سالگی بیمه گذار یا زمان فوت یا پایان مدت بیمه نامه (هر کدام که زودتر فرا برسد) مستمری دریافت خواهد کرد.
ارائه این پوشش برای بیمه گذاران ۱۸ الی۶۰ سال (در طول مدت بیمه نامه) ممکن خواهد بود. شرط ارائه این پوشش، اخذ پوشش معافیت بیمه گذار درصورت ازکارافتادگی دائم و کامل می باشد.

پرداخت اندوخته سرمایه‌گذاری

اندوخته تشکیل شده در هر یک از حالات زیر پرداخت خواهد شد:

۱٫    در صورت فوت بیمه شده اصلی (در زمانیکه با بیمه گذار یکسان باشد)

توجه: در صورت یکسان بودن بیمه گذار و بیمه شده اصلی، علاوه بر سرمایه فوت مربوطه، اندوخته بیمه نامه نیز قابل پرداخت می باشد.

۲٫    در صورت فوت بیمه شده اصلی (در زمانیکه با بیمه گذار یکسان نباشد)

توجه: در این حالت به انتخاب بیمه گذار می تواند اندوخته بیمه نامه را به همراه سرمایه فوت بیمه شده اصلی دریافت کرده و یا اینکه تنها نسبت به دریافت سرمایه فوت اقدام نماید.

۳٫    در انتهای مدت بیمه نامه به ذینفعان حیات

ویژگی های طرح خانواده

 •       امکان استفاده از پوشش ها بیمه ای برای کل اعضای خانواده به طور همزمان با پرداخت یک حق بیمه.
 •        واریزمتفرقه: به منظور تقویت اندوخته سرمایه  گذاری، بیمه گذار در هر زمانی (چه در زمان تکمیل فرم پیشنهاد و چه در طی مدت بیمه نامه) می تواند وجهی را تحت عنوان اندوخته اولیه یا واریز متفرقه به حساب اندوخته بیمه نامه واریز نماید.
 •   سن بیمه شده در زمان صدور: از بدو تولد تا سن ۶۵ سالگی
 •   مدت بیمه نامه: ۵ الی ۳۰ سال
 •   روش پرداخت حق بیمه: یکجا، سالیانه، شش ماهه، سه ماهه، دوماهه، ماهانه.
 •   حق بیمه: حداقل حق بیمه یکجا: ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال،
 •   حداقل حق بیمه سالانه: ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال
 •   ضریب افزایش سالانه حق بیمه: ۰، ۵%، ۱۰%، ۱۵%، ۲۰ % (به انتخاب بیمه گذار)
 •   ضریب افزایش سالانه سرمایه فوت: ۰، ۵%، ۱۰%، ۱۵%، ۲۰% (به انتخاب بیمه گذار)
 •   حداکثر سن ارائه پوشش فوت و حادثه : ۷۰ سالگی
 •   تعهدات بیمه گر در خصوص پوششهای اضافه حادثی معادل ضریبی از پوشش فوت حادثی می باشد.
 •   پرداخت اندوخته انتهای دوره بصورت مستمری (مادام یا مدت معین)
 •  معافیت سرمایه بیمه عمروسرمایه گذاری از مالیات بر درآمد، طبق ماده ۱۳۶ قانون مالیات های مستقیم
 •  بخشودگی مالیاتی حق بیمه های عمروسرمایه گذاری، طبق ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم
 • معافیت سرمایه بیمه عمروسرمایه گذاری از مالیات بر ارث مطابق مواد ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۳ و ۳۸ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵
 • مشارکت در منافع

در بیمه‌نامه‌های عمر وسرمایه‌گذاری، بیمه‌گذار علاوه بر سود علی‌الحساب تضمینی، در ۸۵% منافع حاصل از سرمایه  گذاری بیمه‌گر بر روی ذخیره بیمه‌نامه‌ مشارکت دارد و این مشارکت بصورت افزایش اندوخته سرمایه‌گذاری به استفاده‌کننده از بیمه‌نامه پرداخت می‌گردد. منظور بیمه‌گران از قراردادهای با مشارکت، آن است که در پایان مدت بیمه، علاوه بر سرمایه و اندوخته اولیه، مبلغی اضافه به بیمه‌گذار پرداخت شود تا از این راه تا حد ممکن آثار تورم خنثی شده و مزایای بیمه‌های‌ عمر جالبتر و افزون‌تر باشد. عمل مشارکت در منافع موجب می‌گردد که قسمت بزرگی از سود قراردادها به دارندگان آن برگشت داده شود که این ابزاری برای تعدیل و تصحیح نرخ سود می باشد. سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه  نامه های‌ عمروسرمایه‌گذاری با توجه به عواملی نظیر طول دوره مشارکت بیمه‌گذار در پرداخت حق بیمه طی سال مالی و همچنین زمان پرداخت حق  بیمه (قبل یا بعد از سررسید اقساط)، توزیع می‌شود. مشارکت در منافع، سودی علاوه بر نرخ بهره (سود) فنی است که در محاسبات لحاظ می‌گردد و در محاسبه و پرداخت سرمایه به صورت تضمینی، به بیمه گذار منعکس می‌شود.

مزایای اصلی بیمه های عمر و سرمایه گذاری

 •   تامین هزینه های فوت

به طور کلی با فوت سرپرست خانواده، تعهدات تازه ای برای بازماندگان، اعم از هزینه تدفین و مراسم خاکسپاری، هزینه های درمانی و بیمارستانی بیماری احتمالی متوفی، پرداخت قروض، صورتحساب های جاری، مالیات های سنگین بر دارایی و غیره از مواردی است که می توان با تهیه بیمه عمر و پوشش فوت، آنها را تامین کرد.

 •   تامین مستمری برای بازماندگان پس از فوت

با فوت سرپرست خانوار، بازماندگان نیازمند یک مقرری ماهانه یا مستمر هستند تا هزینه های جاری و روزانه خود را تامین کنند. به خصوص وجود فرزندان کمتر از ۱۸ سال، عدم اشتغال همسر بیوه، وجود افراد پیر یا معلول و نیازمند نگهداری و تعداد فرزندان دختر از عواملی هستند که نیاز به وجود مستمری را بعد از فوت فرد در خانواده، تشدید می کنند. به عنوان مثال، برقراری یک مستمری هرچند ناچیز، برای همسری که مجبور به ادامه زندگی در منزل فرزندان است، اثر بسیار مثبتی در زندگی و شرایط حیات وی خواهد داشت.

 •  تامین اقساط وام ها و دیون

اغلب افراد در طول حیات خود، وام هایی را از موسسات و بانک ها به خصوص برای خرید یا تامین مسکن، دریافت       می کنند که تا پرداخت کامل اقساط در رهن بانک خواهد بود و با فوت فرد، بقیه اقساط را بازماندگان باید بپردازند که در صورت عدم تحقق آن، ممکن است آن دارایی یا خانه مصادره شود که با وجود بیمه-های عمر این تهدید جدی مرتفع خواهد شد.

 •  تامین هزینه تحصیلات

سرمایه دیگری که با فوت سرپرست خانوار ممکن است مورد نیاز باشد، تامین هزینه تحصیل فرزندان به خصوص در دوره های عالی است و بیمه عمر می تواند سرمایه هایی را در دوره های معین در اختیار فرزندان قرار دهد.

 •  تامین سرمایه برای مقاصد خاص

اشخاصی که قصد دارند پس از فوت وجوهی از ماترک خود را برای امور خیریه مانند تاسیس درمانگاه، مدرسه، مسجد و یا رفع نیاز مستمندان اختصاص دهند، می توانند با استفاده از بیمه عمر این کار را به انجام برسانند و بیمه گر پس از فوت وی، سرمایه مقرر را کجا یا به دفعات در اختیار موسسه یا اشخاص تعیین شده قرار می دهد.

 • تامین برخی نارسایی مالی در کسب و کار ناشی از فوت مدیر / سرپرست / متخصص

بیمه های عمر با تامین سرمایه می توانند برخی از زیان های پیش بینی نشده یک موسسه را در صورت فوت مدیر یا برخی متخصصین کلیدی آن مرتفع سازد. همچنین بیمه عمر کاربرد وسیعی در رفع مشکلات یک شریک ناشی از فوت شریک دیگر و پرداخت سهم او به وراث دارد.

 • تامین مستمری بازنشستگی

در صورتی که شخص تا سن بازنشستگی زنده باشد، نیازمند درآمدی ترجیحاً به صورت مستمری می باشد تا بتواند نیازهای مالی خود مانند هزینه رو به افزایش درمان بیماری ها را در دوران کهولت سن مرتفع سازد. علاوه بر آن در کشورمان به دلیل وجود برخی مولفه های فرهنگی در خانواده ها، پس از تحصیل و ازدواج فرزندان و تشکیل خانواده و مراودات جدید، هزینه های افراد مسن و بازنشسته نه تنها کاهش نیافته بلکه با افزایش نیز روبرو می شود. در چنین شرایطی فرد بازنشسته و خانواده اش نیازمند حمایت مالی بیشتری هستند.

 •  تامین آتیه فرزندان

در بسیاری موارد، والدین ممکن است بخواهند برای آتیه فرزندان خود برنامه ریزی کنند. معمولاً پدر و مادری که خود در سن ۳۰ الی ۴۰ سال قرار دارند و فرزندانشان در سنین ۵ الی ۱۰ سال هستند، در ۱۵ الی ۲۰ سال آینده به یکباره با هزینه هایی روبرو خواهند شد که تقریبا با دوره بازنشستگی خودشان همزمان است. در آن زمان پسر خانواده نیازمند تامین هزینه های تحصیلات دانشگاهی، سرمایه ای برای شروع کسب و کار، مبلغ قابل توجهی برای ازدواج و شروع زندگی زناشویی و حتی تامین هزینه های اولیه زندگی مشترک و مهریه خواهد بود و از سوی دیگر دختر خانواده نیز علاوه بر هزینه تحصیل، هزینه زیادی را برای تامین جهیزیه نیازمند است. تمامی این هزینه ها که به عنوان آتیه فرزندان به عهده خانواده هستند، با خرید بیمه های عمر پس اندازی)بیمه نامه های با پوشش حیات) به صورت تدریجی، قابل پرداخت است.

 • پس انداز با قاعده و سرمایه گذاری منظم مبالغ اندک

معمولا اغلب خانوارها به خصوص طبقات متوسط و متوسط به پایین، پس اندازهای ماهانه ای دارند که به خودی خود نمی توان از آنها برای خرید یک دارایی با هزینه های هنگفت مانند مسکن، اتومبیل یا زمین استفاده کرد. به علاوه بسیاری از موسسات مالی و بانک ها نیز برنامه ای برای جذب این مبالغ اندک به صورت بلند مدت ندارند. از سوی دیگر جمع آوری این وجوه توسط خود شخص نیز، مستمر نیست و چه بسا دستخوش وسوسه های گوناگون قرار گرفته و خرج می شود. به همین دلیل بسیاری از افراد، پس انداز اجباری و مطمئن را به پس انداز آزاد و نامرتب ترجیح می دهند و بیمه های عمر یکی از بهترین روش هایی است که این وجوه را به شکل کارا و با استفاده از سود مرکب برای فرد، پس انداز و سرمایه گذاری می کند.

 • کارایی در سبد هزینه های خانوار

معمولا موسسات بیمه برای جمع آوری حق بیمه در سررسیدهای معین، مشتریان و بیمه گذاران را مطلع می کنند و این امر موجب می شود بیمه گذاران این وجوه را از درآمد خود کنار بگذارند. وجوهی که در غیر این صورت احتمالاً صرف خرید کالاهای غیر ضروری یا صرفاً مصرفی می شود.

 • نحوه پرداخت سرمایه

به طور کلی، پرداخت سرمایه به انقضای بیمه نامه بستگی دارد که در بیمه نامه طرح جامع عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی به دو صورت زیر صورت میگیرد:

۱)    فوت بیمه شده طی مدت بیمه نامه.

۲)    حیات بیمه شده در انتهای مدت بیمه نامه.

در هر دو صورت، اندوخته ناشی از حق بیمه پرداختی بیمه در انقضای بیمه نامه، (تاریخ فوت یا پایان مدت بیمه نامه) به یکی از حالات زیر قابل پرداخت است:

 • یکجا:

در این حالت تمام سرمایه بیمه به صورت یکجا به استفاده کنندگان بیمه نامه)فوت یا حیات(پرداخت می شود تا بتوانند مشکلات و نارسایی های مالی خود را که به صورت ناگهانی ایجاد شده است، برطرف نمایند.

 • پرداخت مستمری تضمینی با مدت معین:

در این روش مستمری پرداختی به بیمه شده از محل اندوخته تشکیل شده تامین مالی خواهد شد. دوران پرداخت مستمری تضمینی با مدت معین به انتخاب بیمه گذار بوده و در صورت فوت مستمری بگیر، مانده مستمری به صورت یکجا یا ادامه روند مستمری تا پایان دوره تعیین شده به ذینفع / ذینفعان پرداخت می-گردد.

 • پرداخت مستمری مادام العمر (به شرط حیات): 

در این روش نیز مستمری پرداختی به بیمه شده از محل اندوخته تشکیل شده تامین مالی خواهد شد. همانطور که از نام این طرح مشخص است دوران پرداخت مستمری تا زمان حیات مستمری بگیر بوده و با فوت وی مستمری قطع خواهد شد. این طرح برای مستمری بگیرانی که هیچگونه ورثه ای ندارند توصیه می شود.

 • پرداخت مستمری مادام العمر با دوره تضمین:

یکی از نگرانی های افرادی که مستمری مادام العمر (روش قبلی) را انتخاب می نمایند فوت زود هنگام است. به منظور رفع این دغدغه، بیمه  گر دوره ای را به عنوان دوره تضمین در پرداخت مستمری لحاظ می نماید. مدت این دوره تضمین به دلخواه مستمری بگیر می باشد. چنانچه در این روش مستمری بگیر قبل از دوره تضمین فوت نماید بیمه گر متعهد به پرداخت مستمری تا پایان دوره تضمین می باشد اما در صورت فوت مستمری بگیر بعد از دوره تضمین، مستمری پرداخت قطع خواهد شد.

 • پرداخت مستمری به شرط حیات با مدت معین: 

در این روش مدتی به عنوان دوره پرداخت مستمری از جانب مستمری بگیر تعیین می شود. با فوت مستمری بگیر در طی این دوره یا رسیدن به انتهای دوره، پرداخت مستمری قطع خواهد شد.

 • پرداخت مستمری به شرط حیات با مدت معین و دوره تضمین:

این روش ترکیبی از دو روش بالا می باشد. مستمری بگیر دوره ای را به عنوان دوره دریافت مستمری به شرط حیات و دوره ای را به عنوان دوره تضمین پرداخت مستمری انتخاب می کند. الزاما دوره تضمین کوچکتر از دوره معین دریافت مستمری خواهد بود. چنانچه مستمری بگیر در دوره تضمین فوت نماید، بیمه گر متعهد به پرداخت مستمری تا پایان دوره تضمین می باشد. درصورت حیات مستمری بگیر در انتهای دوره تضمین، با فوت وی یا رسیدن به انتهای قرارداد (انتهای دوره معین) پرداخت مستمری قطع خواهد شد.

عمر ساده زمانی

بیمه نامه عمر زمانی نوعی از بیمه نامه های عمر است که صرفا خطرات ناشی از فوت بیمه شده ناشی از (بیماری یا حادثه) را تحت پوشش قرار می دهد. این بیمه مناسب افرادی است که مایلند پس از فوت خود سرمایه ای قابل توجه برای بازماندگان و یا افراد خاصی از اعضای خانواده خود باقی گذارند. در این نوع بیمه نامه شرکت تعهد می کند در ازای پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار، درصورت فوت بیمه شده طی مدت معینی، سرمایه فوت را به استفاده کنندگان بپردازد. حق بیمه این نوع بیمه نامه بر اساس شرایط سنی و میزان سرمایه درخواستی و سلامت بیمه شده تعیین می گردد و اگر بیمه شده در پایان قرارداد در قید حیات باشد بیمه گر هیچ تعدی نسبت به استرداد حق بیمه ها ندارد. در شرکت بیمه دی به منظور بهره مندی هر چه بیشتر بیمه شده از خدمات بیمه ای، در بیمه نامه عمر ساده زمانی علاوه بر ارائه پوشش اصلی خطر فوت، برخی پوششهای اضافی نیز لحاظ گردیده و همچنین بیمه گذاران می توانند سرمایه بیمه را به صورت ثابت و یا افزایش تعیین و حق بیمه مربوطه را در زمان کمتر از مدت بیمه نامه پرداخت نمایند. پرداخت حق بیمه در این روش مختص به حق بیمه پوشش فوت بوده و حق بیمه پوشش های اضافی می باید در ابتدای هر سال بیمه ای تا پایان مدت بیمه نامه پرداخت گردد.   پوشش های اضافه:

 •  پوشش فوت ناشی از حادثه

در صورت فوت بیمه شده ناشی از حادثه، سرمایه فوت ناشی از حادثه علاوه بر سرمایه فوت به هر به استفاده کنندگان پرداخت خواهد شد. سرمایه فوت ناشی از حادثه ضریبی از سرمایه فوت به هر علت بوده و بیمه گذار میتواند به دلخواه سرمایه این پوشش را از یک تا سه برابر سرمایه فوت به هر علت انتخاب نماید. این پوشش برای بیمه شدگان ۴ سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

 • پوشش نقص عضو دائم ناشی ازحادثه

دراین پوشش بیمه گرمتعهداست در صورت نقص عضو یا ازکارافتادگی دائم ناشی از حادثه بیمه شده طی مدت بیمه نامه حسب درصد ازکارافتادگی و متناسب با شرایط و ضوابط اختصاصی این پوشش، درصدی از سرمایه نقص عضو را به وی پرداخت نماید. لازم به ذکر است سرمایه نقص عضو برابر ۱۰۰ درصد سرمایه فوت حادثی تعیین می گردد. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و مشروط بر خرید پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه¬شدگان ۴ سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

 • هزینه های پزشکی ناشی از حادثه

در این پوشش بیمه گر متعهد است هزینه های پزشکی ناشی از بروز حادثه برای بیمه شده را معادل ۱۰ درصد سرمایه فوت حادثی تا سقف ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال پرداخت نماید. شرایط سنی این پوشش مطابق پوشش فوت ناشی از حادثه بوده و مشروط بر خرید پوشش فوت ناشی از حادثه برای بیمه شدگان ۴ سال به بالا (تا انتهای مدت بیمه نامه) قابل ارائه است.

 • پوشش بیماری های خاص

شرکت بیمه دی مکلف است در صورت ابتلا بیمه شده به هریک از بیماری های خاص به شرح ذیل به شرط احراز و تائید آن توسط پزشک معتمد بیمه گر، هزینه های درمانی بیماری های تحت پوشش را حداکثر معادل ۳۰ درصد سرمایه فوت به هر علت در سال وقوع خسارت تا سقف ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به بیمه شده یا بیمه گذار پرداخت نماید. در حال حاضر این پوشش برای بیمه شدگان ۴ تا ۶۰ سال قابل ارائه میباشد. ویژگی های بیمه نامه عمر ساده زمانی:

 • سن بیمه شده در شروع بیمه نامه : از بدو تولد تا ۶۵ سالگی
 • مدت بیمه نامه : ۱تا ۳۰ سال
 • سرمایه فوت : حداکثر ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 • تعدیل سرمایه فوت : ۰%، ۵%، ۱۰%، ۱۵%، ۲۰%
 • روش پرداخت حق بیمه: یکجا، سالانه
 • مدت پرداخت حق بیمه : بسته به انتخاب بیمه گذار حداکثر طی مدت بیمه نامه

 مانده بدهکار(ساده زمانی با سرمایه نزولی)

این بیمه نامه در راستای جبران تعهد بازپرداخت وام در بانکها و موسسات مالی تهیه و ارائه شده است. در وامهایی که به اقساط مستهلک می‌شوند، اگر بیمه‌شده قبل از پایان مدت وام فوت شود، بدیهی است که پرداخت بقیه اقساط به عهده بازماندگان قرار می‌گیرد. در بیمه عمر مانده بدهکار، بیمه‌گر متعهد می‌شود که در صورت فوت وام گیرنده در هر زمان از دوره بازپرداخت وام، مابقی تعهدات وام وی را به بانک یا موسسه مالی مورد نظر بپردازد لذا پس از تسویه وام توسط شرکت بیمه، وثیقه مورد رهن آزاد خواهد شد. همچنین لازم به ذکر است سرمایه بیمه با توجه به ماهیت بیمه نامه در طول مدت بیمه نامه بصورت نزولی بوده و حق بیمه این بیمه نامه بر اساس سن بیمه شده، مبلغ اصل وام و مدت بازپرداخت وام تعیین می گردد. لذا با توجه به کاهش مبلغ بازپرداخت وام طی مدت بیمه نامه، ارزان ترین نوع حق بیمه را در بیمه های عمر دارا می باشد و با توجه به پایین بودن حق بیمه، روش پرداخت به صورت یکجا تعیین می گردد. این بیمه نامه دارای اندوخته و ارزش بازخریدی نمی باشد و بعضی از موسسات مالی و یا بانکها به منظور ارائه تسهیلات به مشتریان، خرید این بیمه نامه را الزامی می دانند.
مزایای بیمه نامه:

 •  تعهد شرکت بیمه برای پرداخت مانده بدهی وام باقیمانده بیمه شده در صورت فوت بیمه شده (وام گیرنده)
 •   ایجاد احساس آرامش خاطر در خصوص عدم انتقال بدهی های فرد وام گیرنده به خانواده وی پس از فوت.
 •   اطمینان موسسات وام دهنده از دریافت کامل وام های پرداختی به افراد، در صورت فوت آنان.

ویژگی های بیمه نامه عمر مانده بدهکار:

 •   سن بیمه شده : ۱۸ الی ۶۵ سال
 •  مدت بیمه : در این بیمه نامه مدت بیمه نامه معادل مدت بازپرداخت وام می باشد.
 •  سرمایه بیمه: سرمایه بیمه معادل اصل وام می باشد.
 •   حداکثر سرمایه (وام): ۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال
 •  روش پرداخت حق بیمه: یکجا

بیمه نامه عمر تلفیقی

بیمه نامه عمر تلفیقی در قالب ” تفاهم نامه بیمه عمر و حوادث و مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان منعقد می گردد. این بیمه نامه شامل دو بخش می باشد:

بخش اول   (از تاریخ شروع بیمه نامه به مدت ده سال)
بیمه شده در ده سال اول بیمه نامه تحت پوشش بیمه عمر، حادثه و نقص عضو دائم(کلی و جزئی) ناشی از حوادث مشمول بیمه در تمام اوقات شبانه روز و مأموریت در مقابل خطرات ناشی از کار و حوادث ناشی از رانندگی و هم چنین پوشش بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان ناشی از حوادث کاری می باشد

بخش دوم    (از پایان بخش اول تا زمان حیات بیمه شده)
در بخش دوم بیمه نامه، منافع حاصل از بخش اول به بیمه شده و در صورت فوت به ذینفعان بیمه نامه پرداخت می گردد. بیمه شده می تواند بعد از پایان دوره بخش اول، اندوخته ریاضی بیمه نامه خود را با موافقت بیمه گذار تبدیل به مستمری نماید.
بیمه گر متعهد به پرداخت غرامت به بیمه شدگان در صورت وقوع هر یک از خطرات مشمول بیمه که منجر به فوت یا نقص عضو دائم (جزئی و کلی)‌ بیمه شده در طول مدت بخش اول تفاهم نامه (ده ساله) به شرح ذیل می باشد:
•    در صورت فوت بیمه شده به هر علت معادل ۴۰ برابر میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور حق بیمه ماههای قبل از فوت
•    در صورت فوت ناشی از حادثه به غیر از کار معادل۵۰ برابر میانگین حقوق و مزایای مشمول کسور حق بیمه ماههای قبل از فوت
•    در صورت نقص عضو دائم و کلی ناشی از حادثه معادل ۶۰ برابر میانگین حقوق و مزایای مشمول کسورات حق بیمه ماههای قبل از حادثه
•    در صورت نقص عضو جزئی ناشی از حادثه درصدی از مبلغ غرامت نقص عضو دائم و کلی بر اساس جداول نقص عضو بیمه گر
حقوق و مزایای ملاک محاسبه برای تعیین غرامت پرداختی میانگین حقوق ۵ ماه آخر از ماههای اشتغال به کار بیمه شده نزد بیمه گذار می باشد.