افزایش سطح توانگری بیمه دی در سال ۹۵ به سطح ۲

۱

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت بیمه دی، بیمه مرکزی با تاکید و بررسی شاخص توانگری مالی این شرکت بیمه ای اعلام کرد؛ بیمه دی به سطح ۲ توانگری مالی و نسبت ۷۱+ رسید.
قابل ذکر است که تغییر شیوه فروش و چگونگی ارائه خدمات بیمه دی منجر به رشدی پله ای و البته سریع این شرکت و رسیدن به سطح ۲ با نسبت۷۱+ شد.
همچنین شرکت بیمه دی با پیاده سازی برنامه ترمیم مالی این شرکت در سال ۹۴ نیز توانست سطح توانگری خود را ارتقا دهد و بعد از اجرای برنامه ترمیم مالی شرکت مبنی بر افزایش سرمایه و ادامه سیاست های توسعه ای، روند ارتقا و صعود سطح توانگری همچنان ادامه داشت به طوری که بیمه دی توانست در سال ۹۵ از سوی بیمه مرکزی به سطح ۲ برسد.
به همین منظور سید مجید بختیاری مدیرعامل شرکت بیمه دی ضمن تبریک به بیمه گذاران محترم این شرکت بیمه ای گفت: مسیر رشد و بالندگی تا رسیدن به سطح یک توانگری با قوت ادامه خواهد داشت.