صدور اینترنتی الحاقیه بیمه شخص ثالث

 

جهت صدور الحاقیه اینترنتی به ترتیب زیر عمل نمایید:

 

 

۱- ابتدا اینجا کلیک کرده و مراحل را یک به یک انجام دهید .قابل ذکر است شماره بیمه نامه باید بصورت زیر وارد گردد:
شماره بیمه نامه/کد صدور/کد رشته/سال صدور
که در آن کد رشته ۳۱ می باشد. به طور مثال ۱۳۹۴/۳۱/۹۹/۱۰۴۲۲۳۵

%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%a7%d9%82%db%8c%d9%87-%d8%ab%d8%a7%d9%84%d8%ab

 

۲-بعد ازدریافت کدرهگیری با کلیک اینجا لطفا مراحل صدور الحاقیه ثالث خود راتکمیل نمایید.